Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị truyền hình”Vì sự phát triển chúng ta không ngại gì cả”

Đó là khẳng định của Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị truyền hình trực tuyến lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt cho kiểm điểm tập thể và thành viên Ban cán sự do Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 28/2.

Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị truyền hình Theo Báo cáo Kiểm điểm Ban cán sự đảng năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW và gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, ngành NN-PTNT triển khai kế hoạch trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, sự cố môi trường biển, thị trường nông sản quốc tế…

Ngành được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng bà con nông dân cả nước. Trong bối cảnh đó, Ban cán sự, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã lãnh đạo toàn ngành vượt qua khó khăn thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2016, các Đảng bộ, chi bộ, tổ chức đảng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ tiếp tục giữ vững sự ổn định về tư tưởng chính trị trong hệ thống. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của Bộ với nhận thức mới, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các vấn đề quan trọng của ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có tiến bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Bộ. Đổi mới tác phong làm việc, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác. Tập thể Ban cán sự, lãnh đạo Bộ và các đồng chí thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác được giao, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp rất cao trong công tác trong Bộ, với các bộ, ban, ngành, địa phương nên có việc, có lúc, có nơi còn khuyết điểm, thiếu sót, sơ hở trong quản lý. Tập thể và cá nhân từng đồng chí Ban cán sự, lãnh đạo Bộ nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục sửa chữa để tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2017 của ngành trong bối cảnh những khó khăn, thách thức được dự báo vẫn chưa giảm hơn so với năm 2016. Chính vì vậy phương hướng nhiệm vụ năm 2017 lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển ngành với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; áp dụng KHCN để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu; nâng cao thu nhập và đời sống cư dân nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường”. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 2,5-2,8%, giá trị sản xuất tăng 3,0-3,2%, kim ngạch xuất khẩu đạt 32-32,5 tỷ USD. Xác định năm 2017 tiếp tục là năm cao điểm hành động về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP. Ban cán sự, Bộ NN-PTNT xác định 12 nội dung lớn, trọng tâm xuyên suốt, có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 4 nội dung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, 6 nội dung về công tác tổ chức và công tác cán bộ, 5 nội dung về công tác xây dựng Đảng…

Năm 2017, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT cũng đề ra 10 giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển ngành, xây dựng chỉnh đốn đảng và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực nông nghiệp. Chủ trì tại hội nghị trực tuyến, Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu và nhận định: Hầu hết các ý kiến tham gia đóng góp đều rất trách nhiệm, thẳng thắn, xác đáng và hết sức quý báu đối với tập thể lãnh đạo Ban cán sự, lãnh đạo Bộ NN-PTNT. Với tinh thần cầu thị, Ban cán sự, lãnh đạo Bộ cảm ơn 350 đại biểu tham dự và hi vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp quý báu trên các diễn đàn, các cuộc họp khác. “Việc phê bình, tự phê bình là một nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng, là giải pháp để tổ chức đảng và chính quyền ngày càng mạnh lên. Chúng ta không chỉ hoàn thiện sự điều hành của Ban cán sự, của lãnh đạo Bộ mà đây là trách nhiệm toàn hệ thống. Tôi yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát lại kiểm điểm năm 2016 để bổ sung, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng chương trình hành động năm 2017 và những năm tiếp theo trên tinh thần cởi mở, dân chủ. Vì sự phát triển chúng ta không ngại gì cả. Kể cả những đơn vị vừa qua có xảy ra sự việc, sự cố cũng không nên tự ti mà cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, nhìn thấy khiếm khuyết, khắc phục sửa chữa. Điều quan trọng nhất của cán bộ đảng viên làm nông nghiệp là chúng ta tự hào khi được phục vụ ở một lĩnh vực đầy rẫy khó khăn nhưng cũng hết sức vẻ vang và vấn đề này phải được nêu lên hàng đầu. Năm vừa rồi chúng ta hứng chịu tới 19 hình thái thiên tai nhưng chắc chắn năm nay sẽ chủ động hơn. Muốn như vậy cần phải có chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng. Chúng tôi tin tưởng, với truyền thống, với kết quả nền tảng, với tâm huyết của người nông nghiệp chúng ta sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *