Download

Phần mềm họp trực tuyến chuyên dụng H323 -> Cyphone 
Phần mềm trình chiếu H239 -> Download
Tải phần mềm Open VPN -> Download1 hoặc Download2
Tải cấu hình Open VPN  -> Download, Manual, Service
Tải phần mềm H323 LifeSize-Softphone hoặc link2, link3, 1079481753.licPLC1, KPLC1, All_in_one
Bảng khảo sát thông tin chi tiết nhu cầu hội nghị trực tuyến -> Download
IDM reg
Phần mềm xem camera,  quay màn hình máy tính: OBS Studio

Back to top